Договір оферти

Затверджено в чинній редакції
наказом ТОВ «Медичний центр «Віта Сана Клінік»
від 19 липня 2022 року

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Віта Сана Клінік», (ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики видана згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04.01.2022 року) надалі іменоване – «Виконавець», в особі директора Мураховської Людмили Станіславовні, яка діє на підставі Статуту, надає платні медичні послуги, визначені цим Публічним договором (далі – Послуги) на умовах, передбачених цим Публічним договором про надання медичних послуг (далі – Договір) фізичним особам (надалі – «Пацієнт»).

Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на сайті Виконавця за адресою: http://vitasanaclinic.com.ua

Цей Договір є публічним відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Пацієнтів, беззастережне прийняття умов якого вважається акцептування цієї публічної оферти Пацієнтом, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке:

ПРЕАМБУЛА

Терміни, що використовуються у цьому Договорі:
Акцепт — надання Пацієнтом повної і безумовної відповіді Виконавцеві на його пропозицію укласти Договір. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту усного або письмового звернення Пацієнта до Виконавця для отримання медичних послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору (підписання плану лікування, початок фактичного отримання послуг, оплата рахунку Виконавця тощо), без підписання письмового примірника. Дата першого звернення Пацієнта до Виконавця вважається датою укладення цього Договору. Пацієнт вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.
Анамнез – відомості про перебіг захворювання чи стан здоров’я, які пригадує пацієнт при його опитуванні лікарем.
Діагноз – визначення природи захворювання шляхом вирахування об’єктивних або суб’єктивних ознак захворювань (особливостей їх перебігу).
База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.
Діагностика – обстеження, окремі процедури для встановлення чи уточнення стану здоров’я Пацієнта, виявлення захворювань (особливостей їх перебігу).
Інформована добровільна згода – згода Пацієнта на проведення діагностики, лікування, операції та знеболення, яка оформлюється у письмовій формі та може додатково оформлюватися в формі, визначеній Виконавцем, перед наданням першої медичної послуги.
Методика – певний порядок та обсяги застосування медичних (інших) методів лікування, обстеження тощо.
Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;
Патологія – особливий процес розвитку захворювання, порушення роботи чи функцій органів, стану тканин, що має негативне значення для організму людини.
План лікування – обраний лікуючим лікарем і погоджений з Пацієнтом обсяг, види та порядок надання медичних послуг (лікування, обстеження, профілактичних заходів тощо), орієнтовні строки надання медичних послуг.
Публічний договір — це правочин про надання та отримання медичних послуг, який встановлює однакові для всіх Пацієнтів умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Пацієнтом.
Публічна оферта — пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір з урахуванням викладених умов.
Профілактика – комплекс медичних заходів щодо попередження захворювань;
Сторони договору (Сторони) – Виконавець та Пацієнт.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

1.1. Виконавець зобов’язується за погодженням та дорученням Пацієнта надати останньому (чи особі, в інтересах якої укладено цей Договір) платні медичні послуги, а Пацієнт зобов’язується їх прийняти та оплатити на умовах, визначених цим Договором.
1.1.1. До Послуг, які надаються відповідно до умов цього Договору, входять медичні послуги за спеціальностями:
- психіатрія;
- неврологія;
- хірургія;
- наркологія;
- фізична та реабіліьаційна медицина;
- організація та управління охороною здоров’я;
- сестринська справа;
1.2. Послуги надаються штатним медичним персоналом Виконавця з використанням медичного обладнання та дозволених до використання в Україні лікарських засобів і виробів медичного призначення.
1.3. Лікуючий лікар призначається Виконавцем за погодженням із Пацієнтом. 
1.4. Надання Послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування, операції та знеболення, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі та може додатково оформлюватися в формі, визначеній Виконавцем, перед наданням першої послуги. Сторони погодили, що підписання інформованих добровільних згод є необхідною попередньою умовою для початку надання медичних послуг. 
1.5. Послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном або згідно усної домовленості в медичному центрі. Надання Послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної/кожної наступної Послуги погоджується Виконавцем та Пацієнтом в усній або письмовій (шляхом підписання графіка відвідувань) формі. 
1.6. За результатами огляду та діагностичних досліджень лікуючий лікар визначає необхідність складання Плану лікування, що визначає узгоджений Пацієнтом та Виконавцем обсяг та види медичних послуг, орієнтовні строки надання медичних послуг. Необхідною умовою виконання Договору є усна чи письмова згода Пацієнта із запропонованим Планом лікування. 
1.7. Впродовж дії Договору лікуючий лікар може скласти декілька Планів лікування (в такому випадку умови додаткового Плану лікування будуть доповненням до попереднього Плану лікування або змінами до Плану лікування). 
1.8. Пацієнт погоджується, що при необхідності провести додаткове обстеження або отримати консультацію профільного медичного спеціаліста, який відсутній у Виконавця, він зобов’язаний пройти таке обстеження або консультацію в строки, встановлені Виконавцем, оплачуючи ці послуги за тарифами відповідних медичних закладів.
1.9. Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Пацієнта, яка стала відома у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України.

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість Послуг, що надаються за цим Договором, визначається відповідно до їх обсягу та затверджених Виконавцем тарифів на Послуги. Тарифи містяться в затвердженому Виконавцем Прейскуранті. 
2.2. Попередня вартість Послуг може зазначатися в Плані лікування або усно узгоджуватися з Пацієнтом та не включає вартість лікування прихованих патологій, які можуть бути виявлені в процесі лікування. Якщо ціни (попередня вартість), вказані в Плані лікування, дійсні протягом строку, зазначеного в Плані лікування, після спливу цього строку вартість Послуг визначається виходячи з діючих на момент надання Послуги тарифів Виконавця.
2.3. Послуги оплачуються Пацієнтом в приміщенні Виконавця або оплатою рахунків Виконавця за безготівковим розрахунком.
2.4. Послуги оплачуються Пацієнтом в день надання Послуги - до надання Послуги або безпосередньо після її надання, в розмірі повної вартості наданої Послуги в конкретне відвідування. 
2.5. Пацієнт має право здійснити попередню оплату Послуг, визначених Планом лікування. Вартість Послуг, сплачених Пацієнтом як попередня оплата, не може бути переглянута Виконавцем у разі зміни тарифів на Послуги та встановлюється відповідно до тарифів, діючих на день оплати.
2.6. На окремі види Послуг, які передбачають попередні витрати Виконавця, Пацієнтом обов’язково вноситься передоплата в розмірі, визначеному Виконавцем. Розмір передоплати та строк її внесення може зазначатися в Плані лікування та/або в рахунку, який надається Пацієнту або в окремому письмовому договорі між Пацієнтом та Медичним центром.
2.7. Послуги за безготівковим розрахунком надаються тільки за умови 100 % попередньої оплати. 
2.8. Якщо сума вартості всіх складових наданих Послуг перевищує внесену Пацієнтом попередню оплату, то різницю Пацієнт повинен погасити не пізніше дня закінчення надання Послуг. 
2.9. У разі недостатності у Пацієнта грошових коштів для оплати отриманих Послуг заборгованість Пацієнта перед Виконавцем повинна бути оформлена додатковою угодою про оплату Послуг з розстрочкою платежів. 
2.10. Пацієнту може надаватися знижка на вартість Послуги в рамках офіційного оприлюднених акцій Виконавця відповідно до чинного законодавства України. 
2.11. Якщо в процесі надання Послуг виникає потреба в їх коригуванні (наданні додаткових послуг або зміні Плану лікування), то відповідному коригуванню піддається і остаточна вартість Послуг за Договором. Такі зміни Сторони узгоджують до моменту надання додаткових або змінених Послуг. Пацієнт має право відмовитися від коригування Послуг та продовжувати отримувати Послуги згідно узгодженого Плану лікування. Якщо така відмова унеможливлює продовження надання Послуг за медичними показаннями, Виконавець має право в односторонньому порядку припинити надання медичних послуг та дію цього Договору, а Пацієнт зобов’язаний оплатити вартість фактично отриманих Послуг. Якщо Пацієнт не заперечує проти зміни або доповнення Плану лікування, то надання Послуг продовжується відповідно до нових умов та з узгодженням нового або додаткового Плану лікування.
Положення цього пункту не поширюються на збільшення вартості наданих послуг в результаті прийняття рішення персоналом Виконавця щодо необхідності надання додаткових послуг в процесі операції або іншої медичної маніпуляції, під час якої неможливо узгодити з Пацієнтом такі зміни. В такому випадку надання додаткових послуг вважається узгодженим Пацієнтом.
2.12. Якщо з вини Виконавця Послуги надаються не в повному обсязі, вартість ненаданих та 
сплачених Послуг відшкодовується Пацієнту протягом трьох робочих днів з моменту звернення Пацієнта із відповідною заявою. 
2.13. У випадку неможливості надання Послуг (частини Послуг) через нез’явлення Пацієнта 
на прийом до лікаря чи на процедуру, відмови Пацієнта від подальшого отримання Послуг, 
порушення Пацієнтом умов цього Договору Виконавець має право протягом трьох робочих днів з дати настання відповідного факту відмовитися від цього Договору, про що повідомляє Пацієнта. У випадку відмови від Договору у вказаному у цьому пункті випадку, Виконавець протягом 5 робочих днів повертає пацієнту сплачену суму попередньої оплати, за вирахуванням фактично понесених Виконавцем витрат з надання Послуг, вартості фактично наданих послуг та штрафу в розмірі 40% від вартості узгоджених Сторонами в Плані лікування, проте не наданих Послуг. 
2.14. Пацієнт не має права відмовитись від оплати погоджених та фактично наданих Послуг. 
2.15. В усіх випадках, коли вартість наданих Пацієнту Послуг прямо не визначена Планом 
лікування, в тому числі коли Послуги, визначені в Плані лікування, надані не в повному обсязі, вартість таких Послуг (частини Послуг) визначається відповідно до діючих тарифів Виконавця. 
2.16. Загальна вартість Послуг за цим Договором визначається сумарною вартістю всіх 
наданих Пацієнту Послуг. 

3. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

3.1. У випадку, якщо протягом 2 (двох) календарних днів з дати завершення надання кожної медичної послуги Пацієнт не звертається до Виконавця з претензіями щодо якості або об’єму, процесу надання відповідної конкретної послуги, послуги вважаються прийнятими Пацієнтом та таким чином Пацієнт підтверджує, що у нього відсутні будь-які претензії до Виконавця щодо якості, об’єму та кількості наданих за цим Договором послуг. 

4. ПРАВА СТОРІН

4.1. Пацієнт має право: 
4.1.1. На укладення (акцептування) цього Договору на запропонованих Виконавцем умовах;
4.1.2. До моменту замовлення медичних послуг отримати повну інформацію про медичні послуги, які надаються Виконавцем;
4.1.3. Отримувати інформацію щодо вартості Послуг;
4.1.4. Отримати Послуги належної якості;
4.1.5. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров’я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я, які зберігаються у Виконавця;
4.1.6. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні Послуг;
4.1.7. Вибрати метод лікування відповідно до рекомендацій лікуючого лікаря, якщо лікарем визначено кілька варіантів плану лікування, попередньо ознайомившись із результатами обстеження, діагнозом, методами лікування, пов'язаним з ними ризиком, перевагами й недоліками різних планів лікування, можливими ускладненнями;
4.1.8. Вимагати заміни лікуючого лікаря;
4.1.9. При зміні в процесі лікування Плану лікування та попередньої орієнтованої вартості Послуг Пацієнт вправі на свій вибір:
(а) погодитись з новим /додатковим Планом лікування; 
(б) відмовитися від запропонованих змін та продовжити лікування на узгоджених раніше умовах; 
(в) розірвати Договір та провести розрахунки за фактично надані Послуги. 
4.1.10. На таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні;
4.1.11. На усунення недоліків наданої Послуги;
4.1.12. Звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих Послуг.
4.1.13. Відмовитись від отримання Послуги (частини Послуги) в будь-який момент дії Договору, попередньо сплативши всі фактично надані на момент відмови Послуги.

4.2. Виконавець має право: 
4.2.1. Вносити зміни до цього Договору, а також до переліку Послуг, змінювати ціну кожної Послуги;
4.2.2. Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на Послуги;
4.2.3. Отримувати оплату за надані Послуги в порядку, передбаченому цим Договором;
4.2.4. Отримувати, зберігати та використовувати інформацію про Пацієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних;
4.2.5. В разі необхідності, за попереднім погодженням з Пацієнтом, вносити зміни в План лікування;
4.2.6. Самостійно визначати і призначати медичних працівників, які надаватимуть Послуги Пацієнту, окрім призначення лікуючого лікаря, який погоджуються з пацієнтом;
4.2.7. У разі виникнення невідкладних станів, непередбачуваних ситуацій чи ускладнень під час проведення медичних втручань - самостійно визначати обсяг всіх необхідних та можливих заходів з їх усунення;
4.2.8. Здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Пацієнтом;
4.2.9. Вести фото та/або відео фіксацію на території Виконавця, в тому числі процесу надання Послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України;
4.2.10. Перенести візит у випадку непередбаченої відсутності лікаря або призначити іншого лікаря для проведення лікування за згодою Пацієнта;
4.2.11. В разі запізнення Пацієнта в односторонньому порядку змінити строк надання Послуг або відмінити надання таких Послуг;
4.2.12. Скеровувати Пацієнта до інших профільних медичних спеціалістів, в тому числі до іншого закладу охорони здоров’я, з метою уточнення діагнозу та вибору оптимального плану лікування;
4.2.13. При порушенні пацієнтом будь-якого із правил внутрішнього розпорядку та/або обов’язків, передбачених Положенням про права та обов’язки пацієнтів у медичному центрі, та/або умов, передбачених затвердженою у медичному центрі пам’яткою пацієнту, працівники медичного центру мають право відмовити пацієнту у наданні медичних послуг та/або припинити надання пацієнту медичних послуг та вимагати від пацієнта залишення території медичного центру.
4.2.14. Не починати (або призупинити) надання Послуг у випадках: 
(а) відмови Пацієнта від підписання інформованих добровільних згод, заповнення анамнезу (анкети здоров’я), інших анкет, згод або заяв, встановлених Виконавцем та необхідних останньому для надання Послуг; 
(б) при виникненні заборгованості у Пацієнта з оплати Послуг (до моменту повного погашення такої заборгованості); 
(в) виявлення у Пацієнта під час обстеження захворювання чи станів, лікування яких неможливе в Закладі через ліцензійні обмеження, кваліфікацію медичного персоналу або технічну оснащеність або при відмові Пацієнта від лікування такої патології, якщо це унеможливлює надання Послуг за Планом лікування; 
(г) перебування Пацієнта у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або в іншому хворобливому стані, що перешкоджає наданню якісних Послуг; 
(д) неприбуття Пацієнтом у встановлені дату та час для отримання відповідних Послуг;
(е) ненадання пацієнтом направлення на дослідження (у передбачених законодавством випадках);
(є) фактичної неможливості надання медичним центром запитуваної пацієнтом медичної послуги.
4.2.15. Відмовити в будь-який момент у наданні Послуг (за умови, що така відмова не загрожуватиме життю Пацієнта) в наступних випадках: 
(а) ненадання або надання Пацієнтом неповних та /або недостовірних даних про свою особу та/ або стан свого здоров’я; 
(б) наявність медичних протипоказань до проходження лікування методами, які були визначені Сторонами; 
(в) відмови Пацієнта пройти необхідні для проведення подальшого лікування обстеження; 
(г) у разі якщо Пацієнт наполягає на використанні лікарських засобів чи застосуванні методів діагностики та лікування, що не дозволені до застосування на території України; 
(д) недотримання Пацієнтом встановлених лікуючим лікарем приписів або графіку лікування; 
(е) відсутності між лікарем та пацієнтом терапевтичної співпраці (Відповідно до статті 78 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» медичні працівники зобов’язані дотримувати вимог професійної етики і деонтології, що включає встановлення взаємовідносин довіри між лікарем та пацієнтом. З метою запобігання порушенню етичних норм лікар має право відмовитися від ведення пацієнта і передати пацієнта іншому фахівцеві, якщо не представляється можливим встановити з пацієнтом терапевтичну співпрацю. Терапевтична співпраця - це таке взаємовідношення між лікарем і пацієнтом, коли вони обоє розуміють, з якою метою проводиться лікування, в чому воно полягає, і лікар готовий його проводити, а пацієнт готовий виконувати призначення і розуміє їх сенс. Якщо така співпраця відсутня, то досягнення прогнозованого результату лікування ставиться під сумнів, а сенс самого лікування нівелюється, відповідно якість лікування не може бути забезпечена на належному рівні);
є) системному (два і більше випадків) перенесення за ініціативи Пацієнта прийому в Медичному центрі;
ж) ненадання Пацієнтом на вимогу Виконавця документів необхідних для надання послуг 
4.2.16. Відмовитись від цього Договору відносно конкретного Пацієнта у випадку невиконання Пацієнтом умов та/або обов’язків, передбачених цим Договором.

5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Пацієнт зобов’язаний:
5.1.1. До укладання Договору ознайомитися з тарифами Виконавця. При візиті до медичного центру Виконавця ознайомлюватися з Правилами внутрішнього розпорядку Виконавця, Положенням про права та обов’язки пацієнтів, Пам’яткою пацієнтів, іншими правилами перебування та обслуговування пацієнтів медичного закладу Виконавця;
5.1.2. Вчасно прибути до Виконавця в дату та час надання Послуг;
5.1.3. Завчасно повідомляти Виконавця про об’єктивну неможливість з’явитися на прийом;
5.1.4. Неухильно дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку Виконавця, інших правил перебування та обслуговування пацієнтів Виконавця;
5.1.5. До початку надання Послуг повідомити лікуючому лікарю весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я;
5.1.6. Точно і своєчасно виконувати усні чи письмові приписи і рекомендації лікуючого лікаря, дотримуватися Плану лікування;
5.1.7. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні лікуючому лікарю для надання Послуг;
5.1.8. Повідомляти лікуючого лікаря про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку надання Послуг.
5.1.9. Приймати надані Послуги належної якості;
5.1.10. Оплачувати вартість Послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором;
5.1.11. Сплатити вартість непогоджених додаткових Послуг, які було надано Виконавцем з метою уникнення негативних наслідків для життя або здоров’я Пацієнта;
5.1.12. Заповнювати та підписувати інформовані добровільні згоди на проведення діагностики, лікування та знеболення, інші анкети, згоди або заяви, інші документи, встановлені Виконавцем та необхідні останньому для надання Послуг;
5.1.13. Виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором.

5.2. Виконавець зобов’язаний:
5.2.1. Провести в узгоджений із Пацієнтом час первинний огляд Пацієнта для встановлення попереднього діагнозу, обсягу необхідного лікування і проінформувати Пацієнта про результати;
5.2.2. За необхідності додаткових методів обстеження з метою встановлення остаточного діагнозу провести їх, а при відсутності можливостей для цього - проінформувати Пацієнта і скерувати його для проходження обстеження до іншого закладу охорони здоров’я або профільного медичного спеціаліста.
5.2.3. Надати Послуги належної якості відповідно до поставленого остаточного діагнозу, Плану лікування;
5.2.4. Забезпечити надання Пацієнтові всіх необхідних Послуг, передбачених Договором та узгодженим Планом лікування;
5.2.5. Створити належні і безпечні умови перебування Пацієнта у медичному закладі Виконавця.
5.2.6. Забезпечити найбільш безболісні та раціональні методи лікування відповідно до медичних показань;
5.2.7. Інформувати Пацієнта про обставини, що можуть виникнути та призвести до збільшення обсягу надання Послуг, про можливі ризики та ускладнення, що можуть виникнути в ході надання Послуг;
5.2.8. При змінах в процесі лікування узгодити з Пацієнтом додатковий або новий План лікування;
5.2.9. Надати Пацієнту лікарські призначення та рекомендації після надання Послуги;
5.2.10. На вимогу Пацієнта надавати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання Послуг;
5.2.11. Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про стан здоров’я, результати медичних обстежень та оглядів, інтимну та сімейну сторони життя Пацієнта;
5.2.12. Використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в України;
5.2.13. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України. 

6. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

6.1. Послуги надаються медичними працівниками Виконавця, які відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України. Певні види Послуг можуть надаватися різними медичними спеціалістами Виконавця;
6.2. Послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або протоколів медичної допомоги, затверджених МОЗ України;
6.3. Якість наданих Послуг повинна відповідати вимогам законодавства України;
6.4. Послуги повинні бути безпечними для здоров’я Пацієнта;
6.5. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України.

7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПАЦІЄНТА

7.1. Укладенням (акцептуванням) цього договору Пацієнт надає Виконавцю згоду на збір, обробку та використання персональних даних Пацієнта в обсязі та способами, передбаченими чинним законодавством України, а також на внесення своїх персональних даних до бази персональних даних Виконавця;
7.2. Обробка персональних даних за цим Договором необхідна виключно для цілей охорони здоров’я, встановлення медичного діагнозу, для забезпечення лікування або надання медичних послуг;
7.3. Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Пацієнта під час їх обробки. Працівники Виконавця здійснюють обробку персональних даних Пацієнта виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків;
7.4. Пацієнт надає згоду на використання Виконавцем наданих ним контактних даних з метою інформування Пацієнта, здійснення зв’язку із Пацієнтом; для надіслання повідомлень медичного, інформаційного та (або) рекламного характеру; надсилання повідомлень, текст яких може містити персональну та конфіденційну інформацію про Пацієнта. За письмовою заявою Пацієнта контактні дані останнього виключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних повідомлень.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Пацієнта за медичною допомогою, встановлений діагноз, перелік наданих Послуг, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом)
8.2. Сторони беруть на себе зобов’язання щодо збереження конфіденційності інформації, отриманої під час виконання Сторонами положень даного Договору.
8.3. Сторони погоджуються, що зобов’язання щодо конфіденційності, передбачені цим розділом, мають безстроковий характер і зберігають свою чинність після закінчення строку дії цього Договору.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України та цим Договором. 
9.2. Пацієнт відповідає за достовірність всієї наданої ним інформації, в тому числі щодо стану свого здоров’я, виконання рекомендацій лікаря, своєчасну оплату наданих Послуг. 
9.3. Виконавець відповідає за якість та безпеку наданих Послуг. 
9.4. У разі прострочення оплати наданих Послуг Виконавець має право вимагати від Пацієнта сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми фактичної заборгованості за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів – додатково вимагати від Пацієнта сплати штрафу в розмірі суми заборгованості. 
9.5. Не є показником неналежної якості наданих Виконавцем Послуг: 
9.5.1. ускладнення та інші побічні ефекти втручання, що виникли внаслідок біологічних особливостей організму Пацієнта та ймовірність яких наявні знання і технології не можуть повністю виключити, якщо Послуги надані з дотриманням всіх необхідних дій і умов, що пред’являються до послуг даного виду;
9.5.2. можливий дискомфорт, що викликаний специфікою медичних методик і є наслідком реакції організму на фізичний, хімічний вплив препаратів, які проходять протягом розумного строку і про які Пацієнт був повідомлений лікуючим лікарем; 
9.5.3. ускладнення, що наступили після надання Послуг у випадку недотримання (порушення) Пацієнтом рекомендацій, наданих лікуючим лікарем.
9.6. Виконавець звільняється від відповідальності за результат наданих Послуг та за шкоду, заподіяну здоров’ю Пацієнта, у випадках: 
9.6.1. невиконання Пацієнтом призначень та рекомендацій лікуючого лікаря, Плану лікування;
9.6.2. неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта на заплановані прийоми; 
9.6.3. відмови Пацієнта від продовження лікування та/або дострокового розірвання Договору;
9.6.4. неповідомлення, невчасне повідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я (анамнез) чи повідомлення завідомо неправдивих або неповних відомостей;
9.6.5. отримання медичної допомоги, що передбачена Планом лікування в інших закладах охорони здоров’я або в інших медичних спеціалістів; 
9.6.6. несвоєчасного повідомлення Пацієнтом лікаря про ускладнення, що виникли під час дії Договору; 
9.6.7. використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Виконавця; 
9.6.8. виникнення алергії або несприйняття організмом Пацієнта медичних препаратів або матеріалів, дозволених до застосування; 
9.6.9. розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням послуг за цим Договором.
9.7. Пацієнт повідомлений про те, що сучасна медицина не є точною наукою, відтак діагностика та лікування не можуть гарантувати отримання точного і позитивного ефекту. Пацієнт усвідомлює, що в силу обмеженості можливостей сучасної медицини, складності діагностики та лікування окремих захворювань, індивідуальності та унікальності організму кожного пацієнта запропоновані Виконавцем Послуги можуть не принести очікуваного результату або навіть спричинити погіршення здоров’я Пацієнта, виникнення атипових реакцій та ускладнень, які не враховані у галузевих медичних стандартах (протоколах) та не описані в спеціальній літературі. 

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

10.1. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність лікарів або іншого медичного персоналу Виконавця тощо). 
10.2. Пацієнт звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи). 
10.3. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону. 

11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. 
11.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України в суді за місцезнаходженням Виконавця. 

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях в Закладі Виконавця (на рецепції та/або в Куточку споживача). В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, оприлюдненими на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях в Закладі Виконавця, пріоритет має примірник, оприлюднений на веб-сайті Виконавця за адресою: http://vitasanaclinic.com.ua.
12.2. У разі незгоди Пацієнта зі змінами, внесеними до Договору, такий Пацієнт зобов’язаний розірвати Договір у тижневий строк з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміни. Продовження користування Послугами свідчить про згоду Пацієнта з внесеними до Договору змінами. 
12.3. Нерозірвання Договору та продовження користування медичними послугами свідчить про згоду Пацієнта з внесеними до Договору змінами.

13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

13.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково, до його припинення будь-якою зі Сторін в порядку, встановленому Договором. Щодо кожного конкретного Пацієнта цей Договір діє до повного виконання Плану лікування чи медично обґрунтованої необхідності припинити лікування, а щодо фінансових зобов’язань – до повного їх виконання
13.2. Всі строки надання Послуг протягом виконання Плану лікування можуть змінюватися Виконавцем в залежності від стану здоров’я Пацієнта та інших об’єктивних або суб’єктивних обставин. 
13.4. Сторони беззастережно погоджуються під реквізитами Пацієнта вважати інформацію, зазначену ним при зверненні до Виконавця за наданням Послуг;
13.5. Діючі тарифи на медичні послуги затверджуються Виконавцем і/або розміщуються на вебсайті, а також в куточку споживача (папці) споживача та надаються для ознайомлення на першу вимогу Пацієнта. Правила внутрішнього розпорядку, Положення про права та обов’язки пацієнтів, Пам’ятка пацієнту зберігаються в куточку (папці) споживача.

14. ЗГОДИ

14.1. Пацієнт усвідомлює, що метою контролю якості обслуговування, його телефонна розмова з працівниками Виконавця може бути записана та надає на це свою згоду.
14.2. Пацієнт надає свою згоду на аудіо-, відеоспостереження, що ведеться в закладі Виконавця, а також на фото-, аудіо- та відео фіксацію (в тому числі під час та після надання медичних послуг), за умови забезпечення максимальної анонімності, використання фотографічного зображення та аудіо-, відеозапису за участю Пацієнта при створенні рекламних та інформаційних матеріалів, а також на публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та інформаційних матеріалів з зображенням Пацієнта, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.
14.3. Пацієнт усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та аудіо-, відеозапису з його участю, а також публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів з його зображенням та відеозаписів з його участю є безоплатним та зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового та/або морального характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів.
14.4. Пацієнт усвідомлює та погоджується, що Виконавець має право використовувати дані, що отримані внаслідок проведеної фото-, аудіо-, відео фіксації у разі виникнення конфлікту з метою встановлення істини та захисту законних прав та інтересів Виконавця (в тому числі в правоохоронних органах, судових органах, при зверненні за правовою допомогою до адвокатів). 
14.5. Пацієнт дає повну згоду на обробку його персональних даних будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням, поширенням (в тому числі розповсюдженням, реалізацією, передачею тощо), знеособленням, блокуванням та знищенням персональних даних Пацієнта в базі персональних даних Виконавця.

15. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІТА САНА КЛІНІК»
п/р UA183052990000026004034910626 у банку АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, 65029, Одеса, вул. Мечникова, буд. № 2/1, кв. 71
код за ЄДРПОУ 44399552
Директор Мураховська Л.С.